Pasodik medi logotipas

Pasodinta medžių

PLATFORMOS „PASODINK MEDĮ" NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

SĄVOKOS

Sąvokos, nurodytos žemiau vienaskaita, gali būti naudojamos ir daugiskaita, ir atvirkščiai, atitinkamai pakeičiant jų prasmę.

Mokėjimas – Klientų, Platformos operatoriui sumokamos piniginės lėšos.

Klientas – fizinis ar juridinis asmuo įvykdęs Paslaugos užsakymą Platformoje.

Naudotojas – bet kuris Platformoje naršantis asmuo.

Paslauga – Platformos operatoriaus vykdomas tarpininkavimas tarp Kliento ir Vystytojo, kurio metu gautas mokėjimas iš Kliento perduodamas Vystytojui, kad Vystytojas pasodintų Kliento užsakytą medžių kiekį Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Platforma – Platformos operatoriaus administruojama sistema www.pasodinkmedi.lt ir www.pasodinkmedį.lt, kurią naudojant vykdomas Paslaugos užsakymas, pateikiama bendrinė informacija apie Platformą ir Paslaugas.

Platformos operatorius – MB „Pasodink medį", juridinio asmens kodas 305554558, buveinės adresas Rygos g. 6-179, Vilnius, Lietuva.

Sertifikatas – Platformos operatoriaus Klientui suteikiamas oficialus raštas už kiekvieną įvykdytą Paslaugų užsakymą, kuriame nurodomas užsakytas pasodinti Medžių sodinukų skaičius.

Taisyklės – Platformos operatoriaus administruojamos informacinės sistemos taisyklės, kuriose nustatomos Kliento teisės ir pareigos, Platformos operatoriaus funkcijos, teisės ir pareigos, naudojimosi Platforma tvarka bei kitos sąlygos, su kuriomis Klientas išreiškia sutikimą ir sudaro sutartį su Platformos operatoriumi, pateikdamas užsakymą Platformos operatoriui.

Vystytojas – fizinis ar juridinis asmuo, su kuriuo Platformos operatorius yra sudaręs bendradarbiavimo susitarimą dėl medžių pasodinimo paslaugų.

Privatumo politika – Platformos operatoriaus privatumo politika, kurioje nustatomos Kliento asmens duomenų rinkimo, valdymo ir naudojimo taisyklės.

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 2. Šios Taisyklės nustato naudojimosi Platforma sąlygas ir tvarką bei reglamentuoja Platformos Naudotojų, Klientų ir Platformos operatoriaus tarpusavio santykius. Taisyklės yra skelbiamos viešai Platformoje.

 3. Papildomai su šiomis Taisyklėmis Klientui taikoma Platformos operatoriaus Privatumo politika (toliau – „Privatumo politika"). Privatumo politika yra neatsiejama šių Taisyklių dalis ir ja privaloma vadovautis kartu su Taisyklėmis.
 4. Platformos tikslas – sukurti galimybę Klientams prisidėti prie miškų Lietuvoje atkūrimo, puoselėjimo ir išsaugojimo.
 5. Naudodamasis Platforma, Klientas gali įsigyti Paslaugą, už ją atsiskaityti numatyta kaina ir gauti paslaugos suteikimą patvirtinantį sertifikatą platformoje Kliento pateiktu el. paštu.
 6. Taisyklės ir Paslaugos įkainiai gali būti papildomi ar keičiami vienašališkai Platformos operatoriaus, paskelbiant viešai atnaujintą jų versiją Platformoje.
 7. Naudotojas, prieš pradėdamas naudotis Platforma, privalo atidžiai perskaityti šias Taisykles ir Privatumo politiką. Klientas vykdydamas atsiskaitymą už Paslaugą privalo patvirtinti, kad jis susipažino su įkainiais, Taisyklių bei Privatumo politikos nuostatomis, įsipareigoja jų laikytis ir šios jam yra aiškios, suprantamos ir priimtinos.

 8. REIKALAVIMAI KLIENTAMS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

 9. Klientas įsipareigoja:

 10. susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir jų laikytis;
 11. naudotis Platforma ir Platformos operatoriaus paslaugomis pateikiant tik teisingą, tikslią ir išsamią informaciją;
 12. nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, pranešti apie informacijos, kuri buvo pateikta Platformos operatoriui pasikeitimus;
 13. netobulinti ir kitaip nepaveikti Platformos papildomomis sistemomis ja naudojantis;
 14. naudotis Platforma tik teisėtais tikslais, nepažeidžiant teisės aktų;
 15. Platformos pagalba nerinkti kitų Naudotojų asmens duomenų ar informacijos apie juos.

 16. Klientas, norėdamas įsigyti Paslaugą Platformoje privalo pateikti užsakymą, pateikti norimą vartotojo vardą, el. pašto adresą, pažymėti sutikimą su Taisyklėmis ir Privatumo politika bei pateikti reikiamus apmokėjimo duomenis atsiskaitymui už Paslaugą.

 17. Klientas Platformoje negali sukurti kliento paskyros ar matyti anksčiau įvykdytų pirkimų, visi Paslaugos užsakymai yra vienkartiniai ir vykdomi atskirai.
 18. Klientas, vykdantis užsakymą ir pažymėjęs sutikimą gali pasirinkti viešinti Platformoje savo pateiktus tokius duomenis: pasirinktą vartotojo išgalvotą ar tikrą vardą ir pavardę, pavadinimą. Klientui nesutikus viešinti Platformoje šių duomenų jų užsakymas yra žymimas kaip anoniminis ir pateikiami tik šie duomenys – Paslaugos užsakymo laikas ir data, Paslaugos užsakymo kiekis.
 19. Klientai Platformoje pateikę žinutę ar išgalvotą vardą ir pavardę ir sutikę su šios informacijos viešinimu įsipareigoja žinutės turinyje nevartoti necenzūrinių žodžių, Platformos operatoriaus nepatvirtintos reklamos, prieš tam tikrus asmenis, socialines ar kitas grupes nukreiptų ir/ar neapykantą kurstančių žinučių. Klientų pažeidusių šias nuostatas Platformos operatorius pateiktą informaciją gali pašalinti ar keisti savo nuožiūra.

 20. PLATFORMOS OPERATORIAUS FUNKCIJOS

 21. Platformos operatorius atlieka šias funkcijas:

 22. administruoja Platformą;
 23. veikia kaip medžių sodinimo paslaugos užsakymo tarpininkas;
 24. surenka Klientų lėšas ir administruoja medžių sodinimo paslaugos užsakymus;
 25. užtikrina medžių sodinimo paslaugos užsakymą iš Vystytojo ar rangovo ir seka užsakymų vykdymo eigą;
 26. viešina apibendrintą informaciją apie įvykdytus projektus, t. y. pasodintus medžius, jų kiekį, laiką ir apytikslę vietą;
 27. atlieka kitas sutarčių pagrindu prisiimtas funkcijas.

 28. TAIKYTINI ĮKAINIAI

 29. Klientai Platforma gali naudotis nemokamai išskyrus užsakomas Paslaugas;

 30. Paslaugoms taikomas įkainis nurodomas Platformoje. Bendra Paslaugos kaina nurodoma Klientui suformavus užsakymą.
 31. Paslaugos įkainiai gali keistis, nauji įkainiai viešai nurodomi Platformoje. Nurodomas Platformoje Paslaugos įkainis yra aktualus.

 32. PASLAUGOS ĮGYVENDINIMAS IR MOKĖJIMAI

 33. Sandoriai Platformoje yra sudaromi nuotoliniu būdu. Sandoriai yra sudaromi tarp Klientų ir Platformos operatoriaus.

 34. Klientas Platformoje gali užsakyti ir atsiskaityti tik už Paslaugą. Į Platformos operatoriaus ar Vystytojo įgyvendintus projektus ar jų dalis, įskaitant medžius (statų mišką), Klientas nuosavybės teisės neįgyja.
 35. Mokėjimai iš Klientų už Paslaugas yra renkami į Platformos operatoriaus valdomą banko sąskaitą.
 36. Mokėjimai nevykdomi grynaisiais pinigais.
 37. Mokėjimai vykdomi naudojantis elektroninės bankininkystės įskiepiu Platformoje ar pateikiant mokėjimo duomenis.
 38. Mokėjimai vykdomi Eurais.
 39. Platformos operatorius gavęs Kliento mokėjimą už Paslaugas registruoja Kliento užsakymą ir užsakytą Paslaugos kiekį priskiria į užsakymų eilę. Sudarius užsakymų eilę organizuojamo projekto užsakymas pateikiamas Vystytojui ar rangovui.
 40. Platformos operatorius siekia operatyvaus Užsakymo įvykdymo, tačiau atsižvelgiant į galimybes ir reikalavimus (pvz.: medžių sodinimo sezonas ar Vystytojo planuojamų projektų terminai bei kitos su Platformos operatoriumi nesusijusios aplinkybės), iš Klientų gautų užsakymų įvykdymas kartą per 2 metus nebus laikoma neprotingai ilgu terminu.
 41. Sukaupus pakankamą Klientų užsakymų kiekį Platformos operatorius Vystytojui pateikia atitinkamo medžių skaičiaus pasodinimo užsakymą. Toks užsakymas Vystytojo turi būti įvykdytas pagal tarp Vystytojo ir Platformos operatoriaus sutartas sąlygas ir nustatytus terminus.
 42. Platformos operatorius periodiškai prašo Vystytojo pateikti įvykdytų ar vykdomų užsakymų patvirtinimus ir ataskaitas apie per laikotarpį pasodintų medžių skaičių bei kitas įvykdytų užsakymų aplinkybes. Platformos operatorius tokias ataskaitas bei jose esančią informaciją viešina Platformoje.

 43. PLATFORMOS OPERATORIAUS ATSAKOMYBĖ

 44. Platformos operatorius užtikrina sklandų ir nepertraukiamą Platformos veikimą, tačiau yra galimi Platformos sutrikimai dėl Platformos vystymo ar nenumatytų įvykių.

 45. Platformos operatorius yra tik Platformos administratorius, todėl Platformos operatorius nėra atsakingas ir negali būti laikomas atsakingu už:
 46. Vystytojo įsipareigojimų nevykdymą, įskaitant tuos atvejus kai Platformos operatorius perduoda Kliento mokėjimą Vystytojui, o šis dėl ne nuo Platformos operatoriaus priklausančių veiksmų savo įsipareigojimų Platformos operatoriui neįvykdo, t. y. nepasodina užsakyto kiekio medžių, pasodina kitoje nei nurodyta vietoje, jų neprižiūri, pasodinti medžiai sunyksta arba yra pažeidžiami, juos iškerta ir/ar panaudoja komerciniam tikslui ar nepateikia informacijos apie įvykdytą užsakymą ar pateikia klaidingą informaciją ir pan.;
 47. Naudotojų ar Klientų pateiktų duomenų teisingumą ir išsamumą;
 48. Kredito įstaigos veiksmus ir (ar) neveikimą, įskaitant banko sąskaitų, atidarytų Kredito įstaigoje, naudojimo sutrikimus, įskaitant Kredito įstaigos nemokumą, bankrotą ar kitokius veiksmus;
 49. trečiųjų asmenų veiksmus ir (ar) neveikimą, dėl kurių kaltės sutriktų naudojimasis Platforma ir (ar) Platformos operatoriaus paslaugomis ir Naudotojai ar Klientai dėl to patirtų nuostolius;
 50. kitų Naudotojų neteisėtą elgesį ir (ar) Taisyklių pažeidimus;
 51. Naudotojų ir Klientų nuostolius, jeigu jie atsirado dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, įskaitant ryšio perdavimo, elektroninių duomenų mainų ir mokėjimo sistemų sutrikimų;
 52. Naudotojų nuostolius, jeigu jie atsirado dėl pasikeitusių teisės aktų reikalavimų, įskaitant priežiūros institucijų rekomendacijas, gaires ar pozicijas;
 53. Platformos veiklos nutraukimą dėl bet kokių priežasčių.
 54. Platformos operatorius įsipareigoja dėti pastangas rasti patikimą Vystytoją, kuris tinkamai įvykdytų užsakymą, sodintų medžius Lietuvos Respublikos teritorijoje, nesiektų komercinės naudos, teiktų teisingą informaciją apie užsakymo įvykdymą bei įvykdyto užsakymo būklę.
 55. Platformos operatoriaus atsakomybė kyla tik dėl žalos, kuri atsirado dėl Platformos operatoriaus tyčios ar didelio neatsargumo ir tik už patirtus tiesioginius nuostolius, kuriuos privalo įrodyti Naudotojas ar Klientas.

 56. SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 57. Jeigu Naudotojas yra nepatenkintas Platformos paslaugomis, jis gali susisiekti su Platformos operatoriumi, kad šis pateiktų problemos sprendimo būdus.

 58. Jeigu po Platformos operatoriaus atsakymo Naudotojas vis tiek mano, kad yra pažeistos jo teisės ar teisėti interesai, Naudotojas gali pateikti Platformos operatoriui oficialų skundą.
 59. Skundas gali būti pateiktas ne vėliau nei per 3 (tris) mėnesius nuo dienos, kai Naudotojui paaiškėjo galimas jo teisių ar teisėtų interesų pažeidimas.
 60. Skundą galima pateikti elektroniniu paštu adresu: info@pasodinkmedi.lt;
 61. Skunde turi būti surašyti nusiskundimo motyvai, pateiktos faktinės aplinkybės.
 62. Platformos operatorius turi teisę susisiekti su Naudotoju dėl papildomos informacijos gavimo, jeigu informacijos, pateiktame skunde, nepakanka, siekiant tinkamai įvertinti visas aplinkybes.
 63. Jeigu skundas teikiamas Naudotojo atstovo, prie jo turi būti pridėtas tinkamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas.
 64. Skundas bus išnagrinėtas ir atsakymas bus pateiktas Kliento (vartotojo) atžvilgiu - per 14 (keturiolika) dienų.

 65. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

 66. Klientų asmens duomenys yra tvarkomi siekiant užtikrinti Platformos funkcinį veikimą bei tinkamą Platformos paslaugų teikimą, įskaitant, mokėjimų administravimą, informacijos Klientams teikimą ir kt.

 67. Platformos operatorius tvarko asmens duomenis, kuriuos pateikia patys Klientai arba tretieji asmenys, tiek, kiek tai būtina tinkamam Platformos paslaugų teikimui užtikrinti.
 68. Detali informacija apie tai, kaip Platformos operatorius tvarko Klientų asmens duomenis, skelbiama Platformos operatoriaus Privatumo politikoje

 69. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 70. Komunikacija tarp Platformos operatoriaus ir Naudotojų vyksta šiais būdais:

 71. Platformos operatorius su Naudotojais susisiekia Naudotojų kontaktiniais duomenis, kuriuos jie pateikė Platformoje Paslaugos užsakymo metu.
 72. Naudotojas sutinka, kad Platformos operatorius pranešimus Naudotojui siųstų per Platformą arba Kliento nurodytu elektroninio pašto adresu.
 73. Pranešimas, pateiktas per Platformą arba elektroniniu paštu laikomas gautu kitą darbo dieną nuo jo pateikimo dienos.
 74. Platformos operatorius turi teisę vienašališkai keisti Taisykles, įkainius ir kitus Platformos operatoriaus naudojamus dokumentus apie tai pranešdamas Platformoje. Dokumentų pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Platformoje dienos ir galioja visiems Naudotojams. Naudotojas patvirtina sutikimą su atliktais dokumentų pakeitimais naudodamasis Platformos sistema.
 75. Šioms Taisyklėms, Nuostatoms ir kitiems Platformoje pateikiamiems dokumentams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 76. Visi ginčai tarp Naudotojų ir Platformos operatoriaus sprendžiami derybų keliu. Nesutarimai tarp Naudotojų ir Platformos operatoriaus yra sprendžiami vadovaujantis skundų nagrinėjimo tvarka. Nepasiekus sutarimo, ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose.
 77. Platformoje pateikiama informacija nėra skirta platinti kitoje valstybėje, kur tokios informacijos naudojimas būtų uždraustas įstatymų ar kitų teisės aktų.
 78. Platforma ir Platformoje pateikiama informacija yra saugoma intelektinės nuosavybės apsaugą reglamentuojančių teisės aktų. Joks Platformoje esantis turinys ir kitokia tekstinė, grafinė ar kitokio pobūdžio informacija negali būti atgaminami, padaromi viešai prieinamais arba platinami be išankstinio raštiško Platformos operatoriaus sutikimo. Platformoje pateikiamą medžiagą, informaciją, turinį galima kopijuoti, parsisiųsti, saugoti, atgaminti, atspausdinti ar kitaip naudoti tik asmeniniais Naudotojo tikslais ir tik tiek, kiek susiję su Platformos ir Platformos operatoriaus teikiamų paslaugų naudojimu.
Mūsų draugai